Artikel 1:

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). De opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn paspoort / ID te legitimeren. Tevens staat de opdrachtgever borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 2:

De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart Soundstar Drive In Show voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel 3:

De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van Soundstar Drive In Show en het personeel nodig is. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van Soundstar Drive In Show , van de medewerkers van Soundstar Drive In Show, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt Soundstar Drive In Show desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.

Artikel 4:

Indien Soundstar Drive In Show op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal Soundstar Drive In Show zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

Artikel 5:

In het geval dat de Drive In Show als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal Soundstar Drive In Show hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

Artikel 6:

De overeengekomen contractsom zal na afloop van het optreden contant worden overhandigd of overgemaakt op de bankrekening van Soundstar Drive In Show. Bedragen boven de €1000.- dienen voor 5 werkdagen van het optreden op de aangegeven rekening te worden overgemaakt. Tenzij formeel anders overeengekomen.

Artikel 7:

De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van Soundstar Drive In Show. Wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt neemt Soundstar Drive In Show aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

Artikel 8:

Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan Soundstar Drive In Show aan te tonen. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan Soundstar Drive In Show te voldoen: een administratie kosten van €50.- of binnen 14 dagen 25% van het overeengekomen totaal bedrag, binnen 7 dagen 50% van het overeengekomen bedrag, binnen 48 uur 100% van het totaal bedrag. Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

Artikel 9:

De opdrachtgever verleent toestemming aan Soundstar Drive In Show voor het maken c.q. doen maken van reclame voor, tijdens en na de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor het maken van foto’s en video’s van het evenement en het plaatsen hiervan op de website en social media. Onder evenement worden alle vormen van evenementen verstaan, zowel openbaar als besloten of prive.

Artikel 10:

De opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt. Bovendien dient de opdrachtgever te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van 2 x 16 ampère schoon, binnen een straal van 30 meter vanaf de plaats waar de drive-in show opgezet moet worden. Tenzij anders is vermeld in de offerte.

Artikel 11:

De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

Artikel 12:

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat Soundstar Drive In Show minimaal 1½ uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie.

Artikel 13:

De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn vrijblijvend, in euro’s.

Artikel 14:

De kortingen van Soundstar Drive In Show zijn niet van toepassing bij slecht betalende klanten of bij niet vooruitbetaalde bedragen. Tenzij anders vermeld.

Artikel 15:

Soundstar Drive In Show kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van Soundstar Drive In Show word volledig overgenomen door de opdrachtgever. Indien Soundstar Drive In Show toch aansprakelijk word gesteld zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

Artikel 16:

Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidsrente aan de opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidsrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 17:

Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Dit is mogelijk per e-mail of per post.

Artikel 18:

Bij diefstal of vermissing word de nieuwwaarde van het product door berekend aan de huurder.

Artikel 19:

Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de beveiliging van het apparatuur tegen alle mogelijke schades.

Algemene Voorwaarden Versie 1.12, de datum 10-08-2016