Bruiloft DJ - Soundstar Drive In Show Logo

Paradijslaan 9
5581 WB Waalre

06 – 028 61 41 31
Info@Sound-star.nl

KvK: KvK: 17234828
BTW: 142882021.B02

Artikel 1:

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). De opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn paspoort / ID te legitimeren. Tevens staat de opdrachtgever borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 2:

De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart Soundstar Drive In Show voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel 3:

De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van Soundstar Drive In Show en het personeel nodig is. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van Soundstar Drive In Show , van de medewerkers van Soundstar Drive In Show, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt Soundstar Drive In Show desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.

Artikel 4:

Indien Soundstar Drive In Show op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal Soundstar Drive In Show zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

Artikel 5:

In het geval dat de Drive In Show als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal Soundstar Drive In Show hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

Artikel 6:

De overeengekomen contractsom zal na afloop van het optreden contant worden overhandigd of overgemaakt op de bankrekening van Soundstar Drive In Show. Bedragen boven de €1000.- dienen voor 5 werkdagen van het optreden op de aangegeven rekening te worden overgemaakt. Tenzij formeel anders overeengekomen.

Artikel 7:

De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van Soundstar Drive In Show. Wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt neemt Soundstar Drive In Show aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

Artikel 8:

Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan Soundstar Drive In Show aan te tonen.

Indien de opdrachtgever aantoonbaar kan maken dat de annulering vanuit de opdrachtgever voortvloeit uit bijzondere, al dan niet persoonlijke en ernstige omstandigheden kan Soundstar Drive In Show een coulance regeling aanbieden. Soundstar Drive In Show is hier echter niet aan gehouden. Indien de opdrachtgever de verplichtingen jegens Soundstar Drive In Show niet of tijdig nakomt, heeft Soundstar Drive In Show het recht om de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst indien de opdrachtgever van mening is dat Soundstar Drive In Show in verzuim is, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van Soundstar Drive In Show. In geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Soundstar Drive In Show vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is bij aangetekend schrijven alsmede per e-mail aan Soundstar Drive In Show mede te delen. In zulks een geval kan er onder voorbehoud, alsmede in wederzijds overleg, gezocht worden naar een passende vervangdatum en tijdstip. Voor zover er sprake is van een annulering, waaronder verstaan een wijziging in datum en tijdstip, is Soundstar Drive In Show gerechtigd om enige gemaakte kosten omtrent de overeenkomst alsmede de bestede tijd, conform het geldende uurtarief, in rekening te brengen. In het geval van een gehele annulering gelden onderstaande bepalingen in dit artikel.

Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Soundstar Drive In Show bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

  • Annulering 62 uur voorafgaand aan het optreden: 96% van de gage.
  • Annulering tussen 62 uur en 2 weken voorafgaand aan het optreden: 80% van de gage.
  • Annulering tussen 2 weken en 1 maand voorafgaand aan het optreden: 75% van de gage.
  • Annulering tussen 1 maand en 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 50% van de gage.
  • Annulering tussen 3 en 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage.
  • Annulering langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden 15% van de gage.

Een factuur volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren. Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

Eventuele aanbetalingen blijven in bezit van Soundstar Drive In Show en de opdrachtgever heeft geen recht op teruggave hiervan.

Artikel 9:

De opdrachtgever verleent toestemming aan Soundstar Drive In Show voor het maken c.q. doen maken van reclame voor, tijdens en na de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor het maken van foto’s en video’s van het evenement en het plaatsen hiervan op de website en social media. Onder evenement worden alle vormen van evenementen verstaan, zowel openbaar als besloten of prive.

Artikel 10:

De opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt. Bovendien dient de opdrachtgever te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van 2 x 16 ampère schoon, binnen een straal van 30 meter vanaf de plaats waar de drive-in show opgezet moet worden. Tenzij anders is vermeld in de offerte.

Artikel 11:

De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

Artikel 12:

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat Soundstar Drive In Show minimaal 1½ uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie.

Artikel 13:

De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn vrijblijvend, in euro’s.

Artikel 14:

De kortingen van Soundstar Drive In Show zijn niet van toepassing bij slecht betalende klanten of bij niet vooruitbetaalde bedragen. Tenzij anders vermeld.

Artikel 15:

Soundstar Drive In Show kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van Soundstar Drive In Show word volledig overgenomen door de opdrachtgever. Indien Soundstar Drive In Show toch aansprakelijk word gesteld zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

Artikel 16:

Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidsrente aan de opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidsrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 17:

Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Dit is mogelijk per e-mail of per post.

Artikel 18:

Bij diefstal of vermissing word de nieuwwaarde van het product door berekend aan de huurder.

Artikel 19:

Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de beveiliging van het apparatuur tegen alle mogelijke schades.

Artikel 20:

Reclames worden alleen en uitsluitend door Soundstar Drive In Show in behandeling genomen als deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk of telefonisch aan Soundstar Drive In Show zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend of per e-mail binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt Soundstar Drive In Show geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.

Artikel 22 Klachten, boete en schadevergoeding.

Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen Soundstar Drive In Show en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement alwaar het bureau is gevestigd. De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23

Reclames worden alleen en uitsluitend door Soundstar Drive In Show in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per e-mail aan Soundstar Drive In Show zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt Soundstar Drive In Show geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan

Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (een der) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij: de vervolgingskosten, proces- en executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand , gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

 

 

Algemene Voorwaarden Versie 1.13, de datum 03-10-2018

Call Now Button